Informacje ogólne

Zakład Komunalny PRYZMAT Sp. z o.o. w Wohyniu prowadzi działalność komunalną na terenie gminy Wohyń w oparciu o infrastrukturę, przekazaną Spółce w użytkowanie (na podstawie umowy użyczenia)  w skład której wchodzą: trzy ujęcia wody (w Wohyniu, Ossowie i Branicy Suchowolskiej, wraz z siecią wodociągową o łącznej długości  330 km; oczyszczalnia ścieków w Wohyniu(na podstawie umowy dzierżawy), z siecią kanalizacyjną o długości  20,2 km, sieć kanalizacyjna w Suchowoli o długości 7,1 km; zamknięte składowisko odpadów komunalnych w Wohyniu (gdzie prowadzony jest nadzór i monitoring). Ponadto Spółka prowadzi działalność usługową, polegającą na odbieraniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK); odbieraniu nieczystości ciekłych; utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy tj. sprzątanie centrum, sprzątanie przystanków, utrzymanie trawników, koszenie stadionu, naprawa dróg gminnych. Spółka zajmuje się również budową sieci i  przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, montażem przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych na ścieki,  układaniem kostki brukowej, produkcją wiat przystankowych, ustawianiem ogrodzeń.

Spółka posiada swój własny majątek trwały tj.  zabudowana działka o powierzchni 0,7229 ha  i ruchomy tj. ciągnik, dwie przyczepy, koparko-ładowarka, cztery samochody dostawcze, przyczepę samochodową, śmieciarkę i samochód asenizacyjny.

Zakład Komunalny PRYZMAT Sp. z o.o. w Wohyniu

21-310 Wohyń
tel./fax: 83 353-00-54 (czynny w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00)
e-mail: epryzmat@post.pl
NIP: 538-10-01-392
REGON: 008233502
KRS: 0000166906
BDO: 000000165
Kapitał zakładowy: 240 000 zł

KONTO BANKOWE:

Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski o/Wohyń
65 8046 1054 2006 0900 1209 0001

Skip to content